اگر کســی در برابر خداوند متعال بــرای

خود هیچ شــأن و منزلتی قائل نشود، در

مسیر حق قرار خواهد گرفت و گرنه به میزانی که شخص

منّیت و خودبینی دارد از

بندگی و عبودیت دور خواهد شد.

کتاب روح نماز

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا