ای حُسنت از تکلّف آرایه بی نیاز

اغراق صنعتی است که زیبندهء تو نیست

فاضل نظری

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا